Поправки в НБЕТНА

Излязоха новите поправки в наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори НБЕТНА.

Постановление № 62 от 17 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 17 МАРТ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г. и бр. 103 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, не могат да възлагат или да прехвърлят на други лица, включително като подизпълнители, изпълнението на задълженията си по договорите по ал. 1.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „и планово-предупредителни ремонти“ се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. да водят дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки и ремонти и към който да прилагат екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства; асансьорните монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и полагат подпис;“.
2. В ал. 2 запетаята след думите „Функционалните проверки“ се заличава, добавя се съюзът „и“, а думите „и планово-предупредителните ремонти“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „планово-предупредителните ремонти“ се заменят с „ремонтирането, преустройването“.
4. В ал. 5, т. 1 накрая се добавя „през съответното тримесечие“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да съхраняват дневника по ал. 1, т. 4 в машинното помещение на асансьора, а ако асансьорът няма машинно помещение – в таблото за управление на асансьора.“
§ 3. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 накрая се добавя „или осветеност на пода на кабината и кабинната бутониера, по-малка от 50 lx“.
2. Създават се т. 16 и 17:
„16. напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора;
17. нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.“
§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да не използват материали, съдържащи азбест, при поддръжката и ремонта на спирачните системи на асансьорите.“
§ 5. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) В шахтите на асансьорите се забранява наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора.
(2) В машинните помещения на асансьорите се забранява наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора, освен компоненти на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.“
§ 6. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Ползвателите не трябва да допускат използването на асансьори, в кабините на които има монтирана врата, ограничаваща площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, когато вратата е отворена, освен ако в кабината се намира инструктирано съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лице.“
§ 7. В чл. 23б след думите „ГД „ИДТН“ за“ се добавя „адресите и заводските номера на“.
§ 8. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2, буква „б“ думите „планово-предупредителните ремонти“ и запетаята след тях се заличават.
2. В т. 3, буква „а“ след думите „тахометър с обхват от 0 до 3000 min-1“ се поставя запетая и се добавя „луксметър“.

§ 9. В чл. 37 думите „5-дневен срок от получаването“ се заменят с „едномесечен срок след влизане в сила“.
§ 10. Създава се глава пета с чл. 38 – 40:
„Глава пета
ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ АСАНСЬОРИ
Чл. 38. Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3 (за електрически асансьори) или т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3 (за хидравлични асансьори), трябва да осигурят асансьорите да имат устройство за контрол на товара или:
1. врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, до площта, определена в т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3, съответно т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3, и
2. електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата по т. 1 не е затворена, и
3. устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по т. 1 е отворена, и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лица.
Чл. 39. (1) Ползвателите на асансьори:
1. които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност, нe по-малка от 1 W, в продължение на 1 час;
2. които нямат осветление в шахтата на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10 от БДС ЕN 81-80:2003;
3. които нямат монтирано върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране съгласно т. 5.14.2, буква „б“ от БДС ЕN 81-80:2003;
4. на които в шахтната яма и в ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства за аварийно спиране съгласно т. 5.5.9 от БДС ЕN 81-80:2003.
(2) Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.
Чл. 40. Ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит под кабината на асансьора, трябва да осигурят под кабината да има предпазен щит съгласно т. 5.8.2 от БДС ЕN 81-80:2003.“
Преходни разпоредби
§ 11. В срок до 30 юни 2014 г. лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да отстранят от спирачните системи и командните табла на поддържаните от тях асансьори всички материали, които съдържат азбест.
§ 12. (1) С цел подобряване на безопасността на съществуващи асансьори ползвателите на асансьорите трябва да осигурят реализирането на мерките по глава пета от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) в следните срокове:
1. по чл. 38 НБЕТНА – до 31 декември 2015 г.;
2. по чл. 39, ал. 1 НБЕТНА – до 30 юни 2016 г.;
3. по чл. 39, ал. 2 НБЕТНА – до 31 декември 2016 г.;
4. по чл. 40 НБЕТНА:
а) до 31 декември 2018 г. – на всички асансьори, с изключение на асансьорите, монтирани в жилищни сгради;
б) до 31 декември 2023 г. – на асансьорите, монтирани в жилищни сгради.
(2) При неизпълнение на мерките по глава пета от НБЕТНА след изтичането на посочените в ал. 1 срокове ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да спрат неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.
(3) Органите за технически надзор по чл. 18, т. 2 НБЕТНА са длъжни да уведомят незабавно съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“, когато установят експлоатация на асансьор, за който не са изпълнени мерките по глава пета от НБЕТНА след изтичането на сроковете по ал. 1.
(4) Когато служителите на ГД „ИДТН“ установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнена мярка по глава пета от НБЕТНА след изтичането на сроковете по ал. 1, те разпореждат спирането на експлоатацията на асансьорите.
§ 13. В срок до 30 юни 2014 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, са длъжни да се снабдят с луксметър.